Familjerätt & samägande – vad gäller?

När två eller flera personer äger en egendom tillsammans uppstår ett samägande. Det kan handla om att man äger exempelvis en båt, bil eller sommarstuga. För att förhindra konflikter och för att klargöra rättigheter och skyldigheter inom samägandet är det av stor vikt att upprätta ett samäganderättsavtal.

De rättsfrågor som rör samägande regleras i samäganderättslagen, om inget annat har avtalats. I lagen om samäganderätt framgår bland annat att alla beslut om egendomen ska tas gemensamt av samtliga delägare. Det innebär att alla måste vara eniga för att få fatta ett beslut.

Här hittar du advokat inom familjerätt i Borås & Göteborg

Regler inom samägande

Några andra viktiga regler som man bör ha koll på inom lagen om samägande är de regler som gäller då en utav delägarna vill sälja egendomen medan de andra delägarna vill ha den kvar. Detta är en vanlig situation vid samägande och som kan leda till osämja mellan delägarna. I en sådan situation kan en delägare själv begära att få egendomen såld på offentlig auktion genom att skicka in en ansökan om det till tingsrätten. Om de andra delägarna inte kan visa att det föreligger synnerliga skäl mot en försäljning kan de inte förhindra att egendomen säljs. Om egendomen ska säljas på offentlig auktion utser rätten en god man som sköter försäljningen och som fördelar vinsten mellan delägarna.

Förhindra tvister med samägandeavtal

För att förhindra konflikter och framtida tvister i sitt samägande kan man skriva ett samägandeavtal. I samägandeavtalet kan delägarna avtala om rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. De kan välja att avtala bort samäganderättslagens bestämmelser, till exempel kan de avtala om att vissa beslut inte behöver tas gemensamt, eller att egendomen inte ska kunna säljas på offentlig auktion.

Även om man har upprättat äktenskapsförord eller samboavtal kan det vara bra att även skriva ett samägandeavtal. Äktenskapsförord och samboavtal reglerar vem som får vad vid en separation eller ett dödsfall medan samägandeavtalet reglerar mer praktiska frågor under tiden för samägandet.